Er du skolelærer? Gå til undervisnings-sitet her
 • VILD MAD sankeregler

  VILD MAD sankeregler er en oversigt over, hvad du må, når det kommer til at sanke i den danske natur. Her kan du finde svar på hvordan, hvor meget og hvornår, du må sanke..

 • Sankereglerne er ikke en udtømmende gennemgang af, hvordan du må færdes i naturen, da al færden i naturen er omfattet af både Naturbeskyttelsesloven, Adgangsbekendtgørelsen og Mark- og Vejfredsloven.

 • I Danmark gælder det, at vi alle har ret til at færdes i naturen, men ejeren – såvel den private som den offentlige – kan give lov til andet og mere end det, reglerne tillader. I fredede områder kan offentlighedens adgang være udvidet eller indskrænket i forhold til de almindelige regler.

 • Du må altså gerne opholde dig i den danske natur, men hvornår og hvordan, du må sanke er afhængigt af, hvilken natur, du befinder dig i, og hvem der ejer arealet.

 • Helt overordnet gælder det på tværs af naturtyper og ejerforhold, at du må færdes i naturen fra kl. 6 og til solnedgang og sanke urter, bær, frugt, svampe og blomster til eget brug. På private arealer må du dog kun sanke, hvad du kan nå fra vej og sti medmindre andet er aftalt. Ifølge Jyske Lov fra 1241, som faktisk stadig er gældende, må du dagligt sanke så meget, som der kan være i din hat. Ifølge nutidig fortolkning svarer det til indholdet af en lille plastikpose. Du må ikke sanke erhvervsmæssigt og heller ikke opgrave, oprykke og beskære planter.

 • Du kan i det følgende læse mere om, hvad du må i de forskellige naturtyper, som kaldes sankelandskaber i VILD MAD.

 • Sankelandskab: Løvskov og nåleskov

  (Naturstyrelsen: Skov)
 • I offentlig skov må du sanke over det hele, mens du i privat skov kun må sanke det, du kan nå fra stien. Du må sanke i offentlige skove hele døgnet, mens du i privat skov kun må sanke fra kl. 6 og til solnedgang.

 • Sankelandskab: Strand og strandeng

  (Naturstyrelsen: Strande og klitter)
 • Du må sanke overalt på strande og med kortvarige ophold til fods i strandenge hele døgnet.

 • Sankelandskab: Byen, Græsland, Grøftekant, Hegn, Sø og Vandløb

  (Naturstyrelsen: Udyrkede arealer (overdrev, moser, heder, ikke-dyrkede enge m.fl.)
 • På offentlige, udyrkede arealer må du altid sanke, mens du på private, udyrkede arealer kun må sanke fra kl. 6 og til solnedgang.

 • Hvis området er privat, må du gerne kontakte ejeren, som kan give lov til mere – ejeren kan findes gennem forespørgsel hos din kommune eller ved at gå ind på www.boligejer.dk. Her kan du taste adressen ind, og se hvem der ejer arealet.

 • Det vigtigste af alt er, at vi tænker os om og behandler naturen varsomt. Det er os, der er på besøg, og vi bør derfor opføre os som gode og betænksomme gæster. Dels af hensyn til naturens planter og dyr, dels af hensyn til de mennesker, som ejer og lever af naturen. Lad os leve op til det ansvar det er, at vi har lov til at færdes på deres ejendom.

 • Hvis du holder dig til ovenstående, kan du nyde din sankning med ren samvittighed. Du skal dog altid være opmærksom på, at der kan være indført lokale restriktioner af hensyn til sikkerhed, orden og naturbeskyttelse. Man kan ikke være sikker på, at blive informeret gennem skiltning, så den bedste måde at finde viden er at kigge i bekendtgørelser og fredningsdokumenter for det specifikke område samt på www.boligejer.dk

 • VILD MAD sankeregler er lavet med udgangspunkt i Naturstyrelsens folder ”Naturen må gerne betrædes”. Sank.

 • Læs folder